Bs Het Dal / Markeent
Brede School Moesel
Bs Sint Jozef
OBS De Graswinkel
OBS De Uitkijktoren
OBS Molenakker
OJBS De Duizendpoot
Onze
Scholen

Organisatie structuur

Stichting Eduquaat kent 2 bestuurlijke organen: het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT). Beiden hebben afzonderlijke bevoegdheden toebedeeld gekregen.<br /> Het CvB vormt het bestuur en is belast met het besturen van de stichting. Hieronder wordt verstaan, het nemen van besluiten en/of ter goedkeuring voorleggen aan de RvT. Enkele voorbeelden:<br /> - Het aangaan van investeringsverplichtingen<br /> - Strategisch Meerjarenbeleidsplan opstellen<br /> - Opstellen begroting en jaarverslag<br /> - Besluiten m.b.t. aanstelling van medewerkers<br /> - Uitvoeren van cao-aanpassingen<br />
 
 College van Bestuur:

De heer Frank Cuppers 
Mail: cvb@eduquaat.nl